top of page

Bo him

Kickstart P&O được ký hợp đồng với các cơ quan bảo hiểm sau.

  • Anthem (HMO, PPO, POS)

  • Anthem - MediCal

  • Aetna (HMO, PPO, POS)

  • Blue Shield (HMO, PPO, POS)

  • Health Net (HMO, PPO, POS)

  • Kaiser

  • Medicare

  • Medical

  • Tricare

Vui lòng liên hệ với văn phòng của chúng tôi theo số (510) 996 - 4200 để hỏi xem chúng tôi có chấp nhận hợp đồng bảo hiểm hiện tại của bạn hay không, ngay cả khi hợp đồng đó không được liệt kê. Chúng tôi sẽ được hạnh phúc để hỗ trợ bạn.

bottom of page