top of page

Mu công b hình nh cho tr v thành niên (nếu dưới 18 tui)

Tôi (cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp) grant KICKSTART ORTHOTICS & PROSTHETICS, LLC cho phép tôi sử dụng my/con tôi's photographs cho nội dung web giáo dục và để quảng bá KICKSTART O&P . Tôi hiểu rằng những hình ảnh này có thể được sử dụng trong ấn phẩm in ấn, ấn phẩm trực tuyến, trang web và phương tiện truyền thông xã hội. Tôi cũng hiểu rằng tôi sẽ không phải trả tiền bản quyền, phí hoặc khoản bồi thường nào khác vì lý do sử dụng đó.

Chữ ký của Phụ huynh/Người giám hộ

bottom of page